วันที่ 15 มกราคม 2562 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ เขต 3-4 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

74