Menu Close

แนะนำสำนักงาน

ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2516 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 399 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ 2 ท่าน ดังนี้

 • นายทวีศักดิ์ เสสะเวช ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2516 – 2516
 • นายวิทยา คุณะเกษม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2517 – 2518

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี” โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

 • นายสุนทร สีหะเนิน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2519 – 2519
 • นายจำรูญ วิมลนิตย์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2520 – 2522

และในปี 2523 ได้ย้ายสถานที่ทำงานเดิมมาที่ เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

 • นายอำรุง ทีปะปาล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523 – 2530
 • นายชีพ ชูวิจิตร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2531 – 2533
 • นายเสริม พิลึก ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534 – 2534
 • นายสุวิทย์ วิวิธวร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534 – 2537
 • นายวิรัช ไชยชนะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537 – 2539
 • นายนิติ จิตรภักดี ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 – 2545

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี” โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

 • นายสุรจิต กรรณเลขา ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 – 2547
 • นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 – 2549
 • นายสุนารถ เชี่ยวเวช ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 – 2550
 • นายสุพจน์ แสงประทุม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 – 2554
 • นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 – 2555
 • นายไพรัช หวังดี ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 – 2557
 • นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 – 2557
 • นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 – 2558
 • นายบำรุง สังข์สว่าง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 – 2558

วันที่ 26 พ.ย. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี” โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

 • นายชาตรี บุญนาค ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 – 2559
 • นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 – 2561
 • นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลอง เชิงสะพาน ถนนเขางูเบิกไพร เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สสก.2 รบ.

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีัขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ทั้งหมด 46,088 ตารางกิโลเมตร หรือ 28.8 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท อุทัยธานีและตาก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุทธยา และอ่างทอง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์