แนะนำสำนักงาน

แนะนำสำนักงาน

 ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2516 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 399 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ 2 ท่าน ดังนี้

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี” โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

และในปี 2523 ได้ย้ายสถานที่ทำงานเดิมมาที่ เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี” โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

วันที่ 26 พ.ย. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี” โดยมีผู้อำนวยการ ดังนี้

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลอง เชิงสะพาน ถนนเขางูเบิกไพร เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สสก.2 รบ.

 พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ทั้งหมด 46,088 ตารางกิโลเมตร หรือ 28.8 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท อุทัยธานีและตาก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุทธยา และอ่างทอง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์