Menu Close

วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
Office of Agricultural Extension and Development Number 2, Ratchaburi

vision2

“มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการเกษตร”

power

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยี และระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
 • ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
 • ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ
 • ควบคุม กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
 • เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการ ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 • ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่ม จังหวัด
 2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต
 3. การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน
 4. ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่

 1. ศึกษา พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค
 2. ให้คำปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด
 3. ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในระดับเขต
 4. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานคามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
 2. พัฒนาเกษตรกรผู้นำและเครือข่ายการทำงานของกรม
 3. ให้คำปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงานในพื้นที่
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย