วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Office of Agricultural Extension and Development Number 2, Ratchaburi

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการเกษตร”

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยี และระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
 • ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
 • ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ
 • ควบคุม กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
 • เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการ ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 • ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการต่าง ๆ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
 4. บริหารจัดการงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาบุคลากร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในเขตที่รับผิดชอบ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของบุคคลเป้าหมาย
 3. ดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมทั้งเกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร
 4. ประสานงาน ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกร การพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจ และการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในเขตรับผิดชอบ
 3. ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน งานเคหกิจเกษตร และกลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
 5.  ประสานงานและให้การสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจขุมชน และงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
 6. ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การอารักขาพืช ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค
 2. ส่งเสริมและให้บริการเทคโนโลยี การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร การอารักขาพืช และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
 3.  ประสานงาน และร่วมดำเนินการ ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการอารักขาพืชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4.  ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้าน Zoning ข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ
 5.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ และในเขตพื้นที่พิเศษ
 6. ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืช การจัดการสินค้าเกษตร  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการอารักขาพืช
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 1.  ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทีั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด
 2.  ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
 3.  ประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
 4.  การประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
 5.  การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษา แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 7.  ศึกษา พัฒนา รูปแบบ วิธีการ การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย