Menu Close

 

อัตรากำลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพัชรี  กมลสัตย์

นางสาวพัชรี กมลสัตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ
1) ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยพัสดุของ สสก.2 รบ.
2) วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงานและงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
3) บริหารจัดการสำนักงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ควบคุมการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5) งานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ประหยัดพลังงาน และควบคุมการใช้กระดาษ
6) ควบคุมการจัดทำทะเบียนตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
7) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
8) งานที่เป็นข้อพิพาทด้านที่ดิน งานสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
9) งานการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน ช่วยราชการ รักษาการ และการเลื่อนระดับ
10) งานการประชุมของหน่วยงาน
11) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

นางชาทิพย์ เริ่มดำริห์

นางชาทิพย์ เริ่มดำริห์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ หน.ฝบร. เมื่อ หน.ฝบร. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 1)
2) งานธุรการ ในส่วนประชุมฝ่ายและสำนักงาน และงานรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
3) งานการเจ้าหน้าที่ ในส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
4) งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ 3) ปฏิบัติงานในส่วน งานระบบทะเบียนสินทรัพย์และรายงานวัสดุคงคลัง, กำกับการรายงานขอซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของราชการ , ควบคุม จัดทำทะเบียน และรายงานพัสดุประจำปี รายงานที่ราชพัสดุ บันทึกรวมถึงการยืม
การจำหน่าย และการโอนทรัพย์สิน
5) งานกิจกรรมพิเศษในส่วนของจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ
6) ร่วมปฏิบัติงานการประชุมหน่วยงาน
7) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

นางสาวชาลิสา  ดีพาย

นางสาวชาลิสา ดีพาย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ หน.ฝบร. เมื่อ หน.ฝบร. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 2)
2) งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ 2)
3) งานการเจ้าหน้าที่ ในส่วนการสรรหาและจ้างพนักงานราชการทุกกระบวนงาน
4) งานการเลื่อนและปรับระดับข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
และปรับระดับลูกจ้างประจำ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประภัตร  เที่ยงดี

นายประภัตร เที่ยงดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ สสก.2 รบ.
2) ทำหน้าที่นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
3) ตรวจสอบใบสำคัญทุกประเภทก่อนการขอเบิก รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
4) จัดทำรายงานการเงินทุกประเภท ตามระเบียบ
5) ควบคุมการใช้พลังงานของ สสก.2 รบ. ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ
6) งานการเจ้าหน้าที่ ในส่วนผู้เกษียณอายุราชการ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
7) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจัดประชุม/อบรมสัมมนาทุกประเภท
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ หน.ฝบร. เมื่อ หน.ฝบร. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 3)
2) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ ๑)
3) งานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) ควบคุม กำกับ การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของภาคสนาม
5) ควบคุม กำกับ และจัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษารถยนต์
6) ลงบัญชีวัสดุ รายงานวัสดุคงคลัง และรายงานผลการใช้กระดาษตามตัวชี้วัด
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางดวงจันทร์  บิดาทอง

นางดวงจันทร์ บิดาทอง

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

งานที่รับผิดชอบ
1) งานสารบรรณของสำนักงาน
2) รับ – ส่ง หนังสือราชการทาง e – mail
3) ตรวจสอบหนังสือราชการ และควบคุมค่าใช้จ่ายการส่งหนังสือราชการ ทางไปรษณีย์
4) งานจัดเวร-ยาม ของเจ้าหน้าที่ และทำสมุดบันทึกการอยู่เวร–ยามของสสก๒รบ.
5) จัดทำคำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง และหนังสือราชการ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสิริสมหมาย ดาเปรม

นางสิริสมหมาย ดาเปรม

งานที่รับผิดชอบ
1) งานสารบรรณของสำนักงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการทาง .
e – mail และสืบค้นหนังสือราชการทาง Internet
2) งานทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ
3) ดูแลและให้บริการในการใช้ห้องประชุม/รับรองผู้มาติดต่อราชการของฝ่าย
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุวพร ทรัพย์มิตร

นางสาวสุวพร ทรัพย์มิตร

พนักงานธุรการ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) งานถ่ายเอกสารของ สสก.2 รบ.
2) ควบคุมการลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสก.2 รบ.
3) การอนุมัติเดินทางไปราชการ และขึ้นป้ายการไปราชการ การลา
4) สรุปงบเดือนวันทำการพร้อมรายงานงบเดือน งบปีวันทำการ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม

นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม

เจ้าพนักงานธุรการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ 4) ในส่วนของ
– งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงาน และสรุปรายงานประจำปี
– ควบคุมและจัดสรรการใช้รถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์
– งานการจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่าย
– ตารางการใช้รถยนต์ราชการ
2) งานธุรการ ในส่วนงานเลขานุการ ผอ.สสก.2 รบ.
– ตรวจทานหนังสือราชการเพื่อเสนอ ผอ.สสก.2 รบ. พิจารณา
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายเสรี  ถนนแก้ว

นายเสรี ถนนแก้ว

งานที่รับผิดชอบ

งานที่รับผิดชอบ
1) ดูแลรับผิดชอบแปลงขยายพันธุ์มะม่วง บริเวณริมแม่น้ำตั้งแต่
ห้องวัดน้ำชลประทาน ที่จอดรถ และบริเวณห้องสุขา ห้องประชุม แปลงมะพร้าว
ด้านข้างห้องประชุม สสก.2 รบ. ทิศตะวันตกจรดพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพร
ทิศตะวันออกจรดแปลงชะอมริมแม่น้ำแม่กลอง
2) รับผิดชอบสนามหญ้าบริเวณซุ้มพวงทอง สวนหย่อมข้างห้องประชุม แปลง
ปลูกกล้วยและแปลงไผ่
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสุรีย์  ทองแพง

นางสุรีย์ ทองแพง

พนักงานทั่วไป ระดับ บ2

งานที่รับผิดชอบ
1) ดูแลรับผิดชอบเรือนเพาะชำ และบริเวณรอบบ้านพัก ผอ.สสก.2 รบ.
2) ดูแลรับผิดชอบแปลงไม้ผลบริเวณหลังบ้านพักผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย จนถึงรั้ว
สำนักงานทิศเหนือ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุชาติ  หุ้นเอี่ยม

นายสุชาติ หุ้นเอี่ยม

พนักงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณศาลพ่อปู่จนถึงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงมะนาว) และทิศตะวันตกจรดพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ทิศตะวันออกจรดแปลงชะอมริมแม่น้ำแม่กลอง
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชัดชัย  เที่ยงทัด

นายชัดชัย เที่ยงทัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

งานที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณป้อมยาม ดูแล
ทรัพย์สินของ สสก.2 รบ. ดูแลอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม
อาคารโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประสิทธิ  มั่นคง

นายประสิทธิ มั่นคง

พนักงานจ้างเหมา (รักษาความปลอดภัย)

งานที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณป้อมยาม ดูแล
ทรัพย์สินของ สสก.2 รบ. ดูแลอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม
อาคารโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางกำปั่น  ปานทอง

นางกำปั่น ปานทอง

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)

งานที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล จัดเก็บ รักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่สำนักงาน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจะต้องอยู่ประจำ ณ สำนักงานตลอดเวลา
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายมาก ฟักทับ

นายมาก ฟักทับ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) ขับรถยนต์ราชการในกรณีที่ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ราชการ
แต่ละคันไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2) รับผิดชอบบริเวณศาลพ่อปู่หัวเกาะ ศาลทหาร ศาลพระภูมิ จนถึงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงมะนาว) และทิศตะวันตกจรดพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ทิศตะวันออกจรดแนวชะอมริมแม่น้ำแม่กลอง (คนที่ 2 )
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชูศักดิ์  พุทธรักษา

นายชูศักดิ์ พุทธรักษา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บท – 2156 และรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน รบ.กค – 9663 รบ
2) ปฏิบัติงานอน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายเมธี  นวลลักษณ์

นายเมธี นวลลักษณ์

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ – 5513 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติพงศ์  ชั้วเอ้

นายกิตติพงศ์ ชั้วเอ้

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ – 659 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสมา อยู่สงค์

นายสมา อยู่สงค์

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข – 4270 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง

นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานที่รับผิดชอบ
1) บริหารงานโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม
2) ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม
3) ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชและวิสาหกิจชุมชน
4) วางแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการผลิตพืช
5) ประสานการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายบุญทวี โคมแก้ว

นายบุญทวี โคมแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (คนที่ 1)
2) งานด้านอารักขาพืช และโครงการที่เกี่ยวข้อง
3) การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning)
– การบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)
4) พืชสวน – ไม้ผล
5) การประกวดพืชผลทางการเกษตร
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขจิตรา โผดโผน

นางสาวขจิตรา โผดโผน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

 1. รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (คนที่ 2)
 2. ประสานงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. งานมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP), เกษตรอินทรีย์
 4. งานกล้วยไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวมีนา  เพ็งเจริญ

นางสาวมีนา เพ็งเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2) งานวิจัยร
3) การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning)
– การบริหารจัดการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่
4) โครงการพระราชดำริ
– โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5) ตลาดเกษตรกร
6) การจัดกระบวนการทำงาน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ

นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
2) โครงการพระราชดำริ
– คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
– อุทยาน ร.2
3) พืชสมุนไพร พืชผัก
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ

นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) จัดทำแปลงขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มายังแปลงส่งเสริมการเกษตรที่ดูแล รวมทั้งศึกษา ทดสอบ พืชที่ดำเนินการเพื่อประยุกต์และขยายผลสู่เกษตรกร
2) พัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการดินในหมู่บ้านบริเวณโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3) พัฒนาเทคโนโลยีในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4) จัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาทดสอบรูปแบบเพื่อประยุกต์และขยายผลสู่เกษตรกร
5) ศึกษาองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวประจุพร นาควิมล

นางสาวประจุพร นาควิมล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานด้านการจัดการดินปุ๋ย และโครงการที่เกี่ยวข้อง
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว พืชไร่
3) การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
4) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
5) งานการควบคุมภายในกลุ่ม
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางนวลวรรณ พวงประยงค์

นางนวลวรรณ พวงประยงค์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

งานที่รับผิดชอบ
1) งานรวบรวมฐานข้อมูลที่กลุ่มงานรับผิดชอบ
2) งานข้อมูลเตือนการระบาดศัตรูพืช และองค์ความรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
3) ร่วมปฏิบัติงานในการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference
4) งานธุรการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
5) บันทึกแผน–ผลของกลุ่ม
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในงานของกลุ่มงาน
2) ควบคุม กำกับ การศึกษาวิจัย ทดสอบ ของสำนักงาน และหน่วยงานในกำกับ
3) ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง
4) กำกับ ดูแล ภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operator และ Operation Team
5) ควบคุม กำกับ ดูแล ภาพรวมระบบสารสนเทศขององค์กร
6) ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด
7) ควบคุม กำกับ ดูแล การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุพัฒน์ กลัดเดช

นายสุพัฒน์ กลัดเดช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ ผอ.กยส. เมื่อ ผอ.กยส. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 1)
2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ
3) รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
4) รับผิดชอบงานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และระดับอำเภอ (Operation Team : OT)
5) ศึกษา วิเคราะห์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานในความรับผิดชอบแบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)
6) งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7) ปฏิบัติงานด้านการตัดต่อวิดีทัศน์เพื่องานส่งเสริมการเกษตร และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ (คนที่ 2)
8) ควบคุมดูแลภาพรวมระบบถ่ายทอดสด Video Conference
9) โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววันดี  แสนประสิทธิ์

นางสาววันดี แสนประสิทธิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการแทน ผอ.กยศ. เมื่อ ผอ.กยศ. เดินทางไปราชการ (คนที่ 2)
2) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในกำับ
3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและวางแผนดำเนินการจัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต
4) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ ตัวชี้วัดรายบุคคล และประมาลผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการในสำนักงาน และศูนย์ปฏิบัติการ
5) รับผิดชอบงานการช่วยเหลือเกษตรกรและภัยพิบัติด้านพืช/ความเสี่ยงภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
6) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำกระบวนงานของสำนักงานและหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ

นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการฟาร์ม และ
เกษตรกรรมยั่งยืน
2) ศึกษา วิเคราะห์ วางรูปแบบงานประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร และการแสดงนิทรรศการ
3) ประสานงานและเตรียมข้อมูลการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร
4) ประสานงานและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานจิตอาสา 904
5) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
6) รับผิดชอบโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวณัตฐา พลเสน

นางสาวณัตฐา พลเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) ประสานงานวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและวางแผนดำเนินการจัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต
3) ประสานงานและเตรียมข้อมูลการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร
4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานและหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5) ศึกษา วิเคราะห์ วางรูปแบบงานประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร และการแสดงนิทรรศการ
6) การจัดทำรายงานประจำปี
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง

ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญในระดับเขต
3) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษา และขับเคลื่อนงานข้อมูลเอกภาพและภาวะการผลิตพืชรายเดือน (ร.ต.) ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
4) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5) ปฏิบัติงานด้านการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่องานส่งเสริมการเกษตร และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ
6) ช่วยปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงาน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์

นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์

นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์

งานที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ
2) รายงานปัญหาการใช้งานระบบ Internet ของสำนักงาน และรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศของสำนักงาน
3) ศึกษา วิเคราะห์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานในความรับผิดชอบแบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)
4) ช่วยปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานฯ
5) ช่วยปฏิบัติงานประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร และการแสดงนิทรรศการ
6) ศึกษา วิเคราะห์ และวางระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารดิจิตอลของสำนักงานฯ
7) ควบคุมดูแลภาพรวมระบบถ่ายทอดสด Video Conference
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางณัฐธิดา เสียงสุวรรณ

นางณัฐธิดา เสียงสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเกษตร

งานที่รับผิดชอบ
1) งานธุรการและการประชุมสัมมนาของกลุ่มฯ
2) การรายงานผลระบบ e-Project และ RBM
3) การจัดทำภาพข่าวเผยแพร่ในเฟสบุ๊คของสำนักงานฯ
4) งานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

นายอรรถพร  จินดามณี

นายอรรถพร จินดามณี

ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
2) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของบุคคลเป้าหมาย
3) บริหารจัดการ กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำและสถาบันเกษตรในเขตรับผิดชอบ
4) ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ
5) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
6) ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการประจำปี คือ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายนพรุจ หินอ่อน

นายนพรุจ หินอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2) งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ยืนต้น
4) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชปาล์มน้ำมัน และยางพารา
5) ธุรกิจเกษตร และตลาดเกษตรกร
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์  ปูไลอารีย์

จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์ ปูไลอารีย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดกิจรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร
2) ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร
3) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
4) ร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร
5) งานการจัดการความรู้โดยวิธีการ Unit School
6) งานพัฒนาคลังความรู้ (K-Tank) ของ สสก. 2 รบ.
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล

นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดกิจรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร
2) ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร
3) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
4) ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
5) งานศึกษา วิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากร/องค์กร
6) งานพัฒนาบุคลากรด้านทุนฝึกอบรมภายในและต่างประเทศ
7) งานขออนุมัติอบรมบุคคลภายนอกของ สสก. 2 รบ. และหน่วยงานในกำกับ
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสริตา อยู่สวัสดิ์

นางสริตา อยู่สวัสดิ์

งานที่รับผิดชอบ
1) งานสารบรรณ กลุ่มพัฒนาบุคลากร
2) งานจัดทำแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และแผน/ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของกลุ่ม
3) ร่วมปฏิบัติงานในด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา ของกลุ่มพัฒนาบุคลากรและกลุ่มอื่น
4) บันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม/จัดทำรายงานการประชุมกลุ่ม
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวลภัสรดา บัวขาว

นางสาวลภัสรดา บัวขาว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร

2) ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร

3) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ

4) ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่ม/ฝ่ายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5) งานติดตามประเมินผล ด้านการพัฒนาบุคลากร/องค์กร

6) งานพัฒนาและประชาสัมพันธ์บุคลากรด้านทุนฝึกอบรมภายในและต่างประเทศ

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายสมพร  แสงกลิ่น

นายสมพร แสงกลิ่น

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาภารกิจและการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2) บริหารจัดการงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
3) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4) ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กร เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายศุภสิทธิ์  ศิลปสิทธิ์

นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวธนิษฐา ปานนก

นางสาวธนิษฐา ปานนก

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (คนที่ 1)
2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และดำเนินการด้านข้อมูลงานพัฒนาเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4) ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในงานที่รับผิดชอบ
5) ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ในงานที่รับผิดชอบ
6) งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
7) งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร
8) ปฏิบัติงานร่วมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
9) งานประชาสัมพันธ์และการประชุมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประชาสัมพันธ์ การประชุมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง

นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และดำเนินการด้านข้อมูลงานพัฒนาเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3) ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในงานที่รับผิดชอบ
4) ดำเนินการจัดสัมมนาและถ่ายทอดความรู้ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ในงานที่รับผิดชอบ
5) งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
6) งานอาสาสมัครเกษตร (อกม.)
7) ปฏิบัติงานร่วม งานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร และงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
8) งานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ

นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (คนที่ 2)
2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และดำเนินการด้านข้อมูลงานพัฒนาเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4) ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในงานที่รับผิดชอบ
5) ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ในงานที่รับผิดชอบ
6) งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
7) งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
8) งานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เยาวชนเกษตร
9) งานยุทธศาสตร์ (แผนการปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณโครงการ) ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
10) ปฏิบัติงานร่วมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย