อัตรากำลัง

 

อัตรากำลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพัชรี กมลสัตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 5)

1.2 ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วยพัสดุของหน่วยงาน

1.3 ทำหน้าที่ Company User Authorizer ของหน่วยงาน

1.4 วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงานและงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

1.5 บริหารจัดการสำนักงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 ควบคุมการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.7 ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท ของหน่วยงานและหน่วยงานในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

1.8 งานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ประหยัดพลังงาน

1.9 ควบคุมการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (กพ. 7) ตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

1.10 ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

1.11 งานที่เป็นข้อพิพาทด้านที่ดิน งานสืบหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ

1.12 งานการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน ช่วยราชการ รักษาการและการเลื่อนระดับ

1.13 งานสรรหา, การจ้าง, การเลิกจ้างพนักงานราชการ

1.14 งานการประชุมของหน่วยงาน

1.15 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.16 ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายคณิศร ลักษณะโต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ

 

นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ

3.1 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน (คนที่ ๑)

3.2 ปฏิบัติงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (คนที่ 2)

3.3 งานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกวิธี ของหน่วยงาน

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาสในระบบ e – GP

3.5 ควบคุม กำกับ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง ลงบัญชีวัสดุและการยืมวัสดุของหน่วยงาน

3.6 รายงานวัสดุคงคลัง (I) สิ้นปีงบประมาณ

3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประภัตร   เที่ยงดี

นายประภัตร เที่ยงดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่รับผิดชอบ

4.1 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (คนที่ 2)

4.2 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงาน (คนที่ 1)

4.3 ทำหน้าที่ Company User Maker ของหน่วยงาน (คนที่ 1)

4.4 ทำหน้าที่นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ

4.5 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท รวมถึงเงินทดรองราชการ

4.6 เบิกจ่ายตามใบสำคัญทุกประเภท/เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง พร้อมลงระบบวางเบิกผ่านระบบ GFMIS และปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS

4.7 เรียกรายงานการเบิกจ่ายเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปตามลำดับ

4.8 จัดทำรายงานการเงินทุกประเภท จัดทำงบเดือน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ

4.9 รับคืนเงินยืมผ่านเครื่อง EDC

4.10 ควบคุมการใช้พลังงานของหน่วยงาน

4.11 รวบรวม และจัดเก็บเอกสารทางการเงินทุกประเภทรอการตรวจสอบ (คนที่ 1)

4.12 งานสิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการและกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง

4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ

5.1 งานการเจ้าหน้าที่

1) งานการโยกย้าย การโอน การบรรจุ การลาออก ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

2) งานการเลื่อน การปรับระดับ ข้าราชการประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปและปรับระดับลูกจ้างประจำ

3) การสรรหา การจ้าง การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง พนักงานราชการทุกขั้นตอน

4) งานกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างเป็นปัจจุบัน

5.2 งานธุรการ

1) ควบคุมกำกับงานธุรการ ตรวจทานหนังสือราชการทั่วไปของฝ่าย เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ควบคุมและดำเนินการ การรับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์

3) งานลาทุกประเภท เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

4) จัดทำคำสั่งการอยู่ เวร – ยาม และทำสมุดบันทึกการอยู่เวร – ยาม ของหน่วยงาน และออกหนังสือรับรอง

5) งานทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ

6) งานกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน  (คนที่ 2)

1) งานระบบทะเบียนสินทรัพย์ รายงานพัสดุประจำปี

2) การยืมครุภัณฑ์ และการโอนทรัพย์สิน ของหน่วยงาน

3) การรายงานที่ราชพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ

4) กำกับการรายงานขอซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน

5) การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานในการกำกับดูแลของ สสก.2 จ.ราชบุรี

5.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสิริสมหมาย ดาเปรม

งานที่รับผิดชอบ

6.1 ออกเลขหนังสือส่ง ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.2 รับ-ส่ง หนังสือทาง e – mail

6.3 สืบค้นหนังสือราชการทางระบบ ssnet กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คนที่ 1)

6.4 ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ และควบคุมค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

6.5 ตรวจทานการเปลี่ยนเวร-ยาม  ใบอนุมัติไปราชการ การลา ของเจ้าหน้าที่

6.6 รับรองผู้มาติดต่อราชการ และการประชุมของฝ่าย

6.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุวพร ทรัพย์มิตร

พนักงานธุรการ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ

7.1 งานถ่ายเอกสารของหน่วยงาน

7.2 ควบคุมการลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

7.3 การอนุมัติเดินทางไปราชการ และขึ้นป้ายการไปราชการ การลา

7.4 สรุปงบเดือนวันทำการพร้อมรายงานงบเดือน งบปีวันทำการ

7.5 ดูแลให้บริการในห้องประชุมของหน่วยงาน

7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม

เจ้าพนักงานธุรการ

งานที่รับผิดชอบ

8.1 งานธุรการ

1) ลงรับหนังสือราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแจกจ่ายตามกลุ่ม/ฝ่าย

2) สืบค้นหนังสือราชการทางระบบ ssnet กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คนที่ 2)

3) ทำหน้าที่งานเลขานุการ ลงนัด/การไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

4) ตรวจทานหนังสือราชการ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีพิจารณา และออกจากห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

5) จัดทำใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ จัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายทุกประเภทของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

6) เวียนหนังสือราชการของฝ่ายบริหารทั่วไป

8.2 งานพัสดุ

1) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน (คนที่ 3)

2) เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน และสรุปรายงานประจำเดือน/ปี

3) ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์

4) การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการและควบคุม กำกับ และจัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน

5) การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการประจำปี (ตุลาคมของทุกปี)

8.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชัดชัย เที่ยงทัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

งานที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ อาคารห้องประชุม อาคารโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่  ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

1.2 ให้น้ำต้นไม้สวนหย่อมต่าง ๆ ในวันหยุดราชการ

1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุชาติ หุ้นเอี่ยม

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานที่รับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ อาคารห้องประชุม อาคารโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

2.2 ดูแลบริเวณส่วนหย่อมข้างป้อมยาม ถนนเข้าสำนักงานถึงสวนหย่อมช้าง และให้น้ำต้นไม้สวนหย่อมต่าง ๆ ในวันหยุดราชการ

2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขวัญตา  โค้วสกุล

นางสาวขวัญตา โค้วสกุล

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)

งานที่รับผิดชอบ

1.1 ดูแลรับผิดชอบสนามหญ้า สวนหย่อม เรือนเพาะชำ แปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ  และแปลงสาธิตต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

1.2 ดูแลรับผิดชอบห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด พร้อมซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ปกติ

1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางกำปั่น ปานทอง

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)

งานที่รับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล จัดเก็บ รักษาความสะอาด บริเวณภายในอาคารสำนักงานอาคารห้องประชุม และอาคารต่าง ๆ ของหน่วยงาน

2.2 ดูแลบริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวีรยุทธ์  หอโอกาศ

นายวีรยุทธ์ หอโอกาศ

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน คือ หมายเลขทะเบียน กจ – 5513 รบ. นข – 5736 รบ. และบท – 2156 รบ.

1.2 ดูแล ทำความสะอาด สนามหญ้า สวนหย่อม เรือนเพาะชำ แปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ  และแปลงสาธิตต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายศิวะภัชร  ราชสันเทียะ

นายศิวะภัชร ราชสันเทียะ

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ

2.1 รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน คือ หมายเลขทะเบียน กธ – 659 รบ. กค – 9662 รบ. และ นข – 4270 รบ.

2.2 ดูแล ทำความสะอาด สนามหญ้า สวนหย่อม เรือนเพาะชำ แปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ  และแปลงสาธิตต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) ขับรถยนต์ราชการในกรณีที่ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ราชการ
แต่ละคันไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2) รับผิดชอบบริเวณศาลพ่อปู่หัวเกาะ ศาลทหาร ศาลพระภูมิ จนถึงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงมะนาว) และทิศตะวันตกจรดพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ทิศตะวันออกจรดแนวชะอมริมแม่น้ำแม่กลอง (คนที่ 2 )
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ – 5513 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางทชาอร ลิมังกูร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 1)

1.2 บริหารงาน โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม

1.3 ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม

1.4 ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช

1.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการผลิตพืช

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขจิตรา โผดโผน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

2.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (คนที่ 1)

2.2 งานมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)

2.3 งานเกษตรอินทรีย์

2.4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning) ได้แก่ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)

2.5 กล้วยไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ

2.6 งานไม้ยืนต้น (กาแฟ, ไผ่, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, โกโก้)

2.7 งานวิจัยกลุ่ม

2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชัยพร  อินผดุง

นายชัยพร อินผดุง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

4.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (คนที่ 2)

4.2 งานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.3 งานพืชไร่ (อ้อย, มันสำปะหลัง, สับปะรด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

4.4 โครงการเกษตรพระราชดำริ

1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

3) โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2

4) โครงการพระราชดำริอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.5 ร่วมดำเนินงานการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning)

4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปรียาภรณ์  อุ่นศิริ

นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

5.1 ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

5.2 งานระบบน้ำ/งานเกษตรชลประทาน

5.3 งานพืชสมุนไพร พืชผักและเห็ด

5.4 ร่วมดำเนินงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายจิรวัฒน์ สืบโดด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

6.1 งานตลาดเกษตรกร

6.2 งานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

6.3 งานสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

6.4  ผู้ช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ ผอ.สสก.2 จังหวัดราชบุรี

6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวประจุพร นาควิมล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

7.1 งานด้านการจัดการดินปุ๋ย และโครงการที่เกี่ยวข้อง

7.2 งานอารักขาพืช และโครงการที่เกี่ยวข้อง

1) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

2) การป้องกันจัดศัตรูพืชและการใช้สารชีวภัณฑ์

3) การพยากรณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช

7.3 การพัฒนาเกลือทะเลไทย

7.4 งานข้าว และพืชฤดูแล้ง

7.5 ปฏิบัติงานการควบคุมภายในของกลุ่ม

7.6 ร่วมขับเคลื่อนงาน BCG Model และขับเคลื่อนโมเดลเกษตรเขต 2

7.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวิทวัส หาญวานิช

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน

 

นางสาวสุวพร ทรัพย์มิตร

พนักงานธุรการ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ

7.1 งานถ่ายเอกสารของหน่วยงาน

7.2 ควบคุมการลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

7.3 การอนุมัติเดินทางไปราชการ และขึ้นป้ายการไปราชการ การลา

7.4 สรุปงบเดือนวันทำการพร้อมรายงานงบเดือน งบปีวันทำการ

7.5 ดูแลให้บริการในห้องประชุมของหน่วยงาน

7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2) งานวิจัยร
3) การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning)
– การบริหารจัดการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่
4) โครงการพระราชดำริ
– โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5) ตลาดเกษตรกร
6) การจัดกระบวนการทำงาน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 2)

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในงานของกลุ่มงาน

1.3 ควบคุม กำกับ ดูแล จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ

1.4 ควบคุม กำกับ ดูแลการประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ

1.5 ควบคุม กำกับ ดูแลการประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

1.7 ควบคุม กำกับ ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

1.8 ควบคุม กำกับ ดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

1.9 ควบคุม กำกับ ดูแลการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

1.10 ควบคุม กำกับ ดูแลภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรตามบทบาท Chief of Operator และ Operation Team

1.11 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววันดี แสนประสิทธิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

2.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (คนที่ 1)

2.2 ระบบส่งเสริมการเกษตร

1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW)

2) การนิเทศงาน (Supervision)

3) การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต

2.3 ระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

2.4 งานแผนงานโครงการของหน่วยงาน งานยุทธศาสตร์และแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

2.5 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operator และ Operation Team

2.6 งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.7 การขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด

2.8 การขับเคลื่อนงาน BCG Model และขับเคลื่อนโมเดลเกษตรเขต 2

2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

3.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (คนที่ 2)

3.2 งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

1) นำร่องเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่าน ศพก.

2) ส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรกร

3) งานระบบเกษตรอัจฉริยะ/เกษตรแม่นยำสูง

3.3 งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

3.4 งานส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืน

3.5 ควบคุม ดูแล และกำกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน (ปฏิบัติงานร่วม)

3.6 ปฏิบัติงานการควบคุมภายในของกลุ่ม

3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

4.1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

4.2 ดูแลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

4.3 งานภูมิสารสนเทศและรวบรวมฐานข้อมูลที่สำคัญในระดับเขต

4.4 งานด้านผลิตสื่อสารสนเทศการเกษตรและระบบโสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงาน

4.5 ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

4.6 ควบคุม ดูแล กำกับระบบถ่ายทอดสดผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ และแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน

4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสันติ วังวารี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน

5.1 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

5.2 การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

5.3 การแสดงนิทรรศการงานส่งเสริมการเกษตรตามบทบาทภารกิจของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

5.4 การจัดทำรายงานประจำปี

5.5 การช่วยเหลือเกษตรกรและภัยธรรมชาติ

5.6 ควบคุม ดูแล และกำกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน (ปฏิบัติงานร่วม)

5.7 งานตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุพิชชา ไหมสมบุญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

6.1 งานประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร

6.2 งานวิจัยและวิชาการ ประสานงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

6.3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

6.4 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร e-Project

6.5 ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM)

6.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชัยพร อินผดุง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

7.1 งานตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7.2 การขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด

7.3 การขับเคลื่อนงาน BCG Model และขับเคลื่อนโมเดลเกษตรเขต 2

7.4 ดูแลระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

7.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางณัฐธิดา เสียงสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเกษตร

งานที่รับผิดชอบ

8.1 งานธุรการของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

8.2 ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองหนังสือของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

8.3 จัดทำรายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

8.4 จัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์

8.5 สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

8.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

นางสาวมีนา เพ็งเจริญ

ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 3)

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรในเขตรับผิดชอบ

1.3 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของบุคคลเป้าหมาย

1.4 บริหาร กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ

1.5 ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ

1.6 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร

1.7 ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการประจำปีทุกโครงการ

1.8 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายนพรุจ หินอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

2.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร (คนที่ 1)

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาทั้งในส่วนของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร

2.3 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร

2.4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม ผู้ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ

2.5 ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.6 งานยุทธศาสตร์/แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร

2.7 งานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

2.8 งานศึกษาวิจัยด้านพัฒนาบุคลากร/องค์กร

2.9 งานประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ) ให้หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

2.10 งานจัดทำระบบฐานข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากรระดับเขต และโครงการที่รับผิดชอบ

2.11 งานติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร/องค์กร

2.12 งานดูแลรับผิดชอบห้องออนไลน์ ๑ – ๒

2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์ ปูไลอารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร

3.3 งานประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกอบรม online onsite/ศึกษาดูงาน/ทุนต่างๆ ของกรม/กระทรวง ทั้งภายใน/ภายนอก และต่างประเทศ

3.4 งานจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม  (e – Learning)

3.5 งานพัฒนาองค์กร กิจกรรม 5 ส

3.6 DOAE Boarding Time

3.7 ร่วมดำเนินงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

3.8 ปฏิบัติงานการควบคุมภายในของกลุ่ม

3.9 การจองห้องประชุม/ห้องออนไลน์ และการยืม – คืน ครุภัณฑ์ห้องถ่ายทอดออนไลน์

3.10 ร่วมดูแลรับผิดชอบห้องออนไลน์ ๑ – ๒

3.11 รับผิดชอบดูแลระบบการประชุมภายในห้องประชุมสำนักงาน (ห้องประชุมใหญ่)

3.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุนันท์ทา กาทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

4.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร (คนที่ 2)

4.2  ศึกษา วิเคราะห์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร

4.4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ

4.5 ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.6 งานอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรเพิ่มเติมอื่น ๆ

4.7 งานประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่น

4.8 งานจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (Unit School)

4.9 งานจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม(บุคคลและหน่วยงานดีเด่น)

4.10 งานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบออนไลน์

4.11 งานประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ) ให้หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

4.12 ร่วมขับเคลื่อนงาน BCG Model และขับเคลื่อนโมเดลเกษตรเขต 2

4.13 งานติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ

4.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน/โครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยากร และการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร

5.2 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาบุคลากร

5.3 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม ผู้ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ

5.4 ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.5 งานจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน

5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย          

นางนวลวรรณ พวงประยงค์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

งานที่รับผิดชอบ

6.1 งานรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาบุคลากร

6.2 งานสารบรรณกลุ่มพัฒนาบุคลากร/ตรวจหนังสือ

6.3 งานการประชุม/บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของกลุ่ม

6.4 รับผิดชอบดูแลระบบการประชุมภายในห้องประชุมสำนักงาน (ห้องประชุมใหญ่)

6.5 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม

6.6 ร่วมปฏิบัติงานในการประชุมถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference และระบบออนไลน์

6.7 งานประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ) ให้หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

6.8 ร่วมดูแลรับผิดชอบห้องออนไลน์ ๑ – ๒

6.9 รับผิดชอบดูแลระบบการประชุมภายในห้องประชุมสำนักงาน (ห้องประชุมใหญ่)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 4)

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม

1.3 บริหาร กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม

1.4 ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนางานส่งเสริมและการพัฒนาผู้นำเกษตรกรการพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

1.5 วางแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการพัฒนาผู้นำเกษตรกร การพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

2.1 รักษาการในตำแหน่ง อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (คนที่ 1)

2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

2.4 งานเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

2.5 งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่ม

2.6 งานจัดทำตัวชี้วัดของกลุ่ม

2.7  ปฏิบัติงานการควบคุมภายในของกลุ่ม

2.8 ร่วมขับเครือนงาน BCG Model และขับเคลื่อนโมเดลเกษตรเขต 2

2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

3.1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (คนที่ 2)

3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร

3.3 งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

3.4 งานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เยาวชนเกษตร

3.5 งานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3 ก)

3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสินค้าเกษตรแปรรูป

4.2 งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม

4.3 งานวิจัยของกลุ่ม

4.4 รวบรวมแผนการปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณโครงการของกลุ่ม

4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายไกรศร แจ่มจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร

5.3 ร่วมดำเนินงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

5.4 งานประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่นของหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร

5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสริตา อยู่สวัสดิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

6.1 งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

6.2 งานสารบรรณของกลุ่ม (งานรับ-ส่งหนังสือราชการ, งานคัดแยกหนังสือราชการ, งานเก็บรักษาหนังสือราชการ)

6.3 งานประสานการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่ม

6.4 รวบรวมแผนและผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม

6.5 ร่วมปฏิบัติงานในด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา ของกลุ่ม

6.6 บันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม/จัดทำรายงานการประชุมกลุ่ม

6.7 วางแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในบริเวณรับผิดชอบของกลุ่ม

6.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย