อัตรากำลัง

 

อัตรากำลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพัชรี กมลสัตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ
1) ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยพัสดุของ สสก.2 รบ.
2) วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงานและงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
3) บริหารจัดการสำนักงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ควบคุมการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5) งานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ประหยัดพลังงาน และควบคุมการใช้กระดาษ
6) ควบคุมการจัดทำทะเบียนตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
7) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
8) งานที่เป็นข้อพิพาทด้านที่ดิน งานสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
9) งานการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน ช่วยราชการ รักษาการ และการเลื่อนระดับ
10) งานการประชุมของหน่วยงาน
11) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

นางชาทิพย์ เริ่มดำริห์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ หน.ฝบร. เมื่อ หน.ฝบร. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 1)
2) งานธุรการ ในส่วนประชุมฝ่ายและสำนักงาน และงานรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
3) งานการเจ้าหน้าที่ ในส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
4) งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ 3) ปฏิบัติงานในส่วน งานระบบทะเบียนสินทรัพย์และรายงานวัสดุคงคลัง, กำกับการรายงานขอซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของราชการ , ควบคุม จัดทำทะเบียน และรายงานพัสดุประจำปี รายงานที่ราชพัสดุ บันทึกรวมถึงการยืม
การจำหน่าย และการโอนทรัพย์สิน
5) งานกิจกรรมพิเศษในส่วนของจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ
6) ร่วมปฏิบัติงานการประชุมหน่วยงาน
7) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

นางสาวชาลิสา   ดีพาย

นางสาวชาลิสา ดีพาย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ หน.ฝบร. เมื่อ หน.ฝบร. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 2)
2) งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ 2)
3) งานการเจ้าหน้าที่ ในส่วนการสรรหาและจ้างพนักงานราชการทุกกระบวนงาน
4) งานการเลื่อนและปรับระดับข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
และปรับระดับลูกจ้างประจำ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประภัตร   เที่ยงดี

นายประภัตร เที่ยงดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ สสก.2 รบ.
2) ทำหน้าที่นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
3) ตรวจสอบใบสำคัญทุกประเภทก่อนการขอเบิก รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
4) จัดทำรายงานการเงินทุกประเภท ตามระเบียบ
5) ควบคุมการใช้พลังงานของ สสก.2 รบ. ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ
6) งานการเจ้าหน้าที่ ในส่วนผู้เกษียณอายุราชการ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
7) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจัดประชุม/อบรมสัมมนาทุกประเภท
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบ
1) รักษาการ หน.ฝบร. เมื่อ หน.ฝบร. ไม่อยู่สำนักงาน (คนที่ 3)
2) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ ๑)
3) งานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) ควบคุม กำกับ การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของภาคสนาม
5) ควบคุม กำกับ และจัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษารถยนต์
6) ลงบัญชีวัสดุ รายงานวัสดุคงคลัง และรายงานผลการใช้กระดาษตามตัวชี้วัด
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสิริสมหมาย ดาเปรม

งานที่รับผิดชอบ
1) งานสารบรรณของสำนักงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการทาง .
e – mail และสืบค้นหนังสือราชการทาง Internet
2) งานทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ
3) ดูแลและให้บริการในการใช้ห้องประชุม/รับรองผู้มาติดต่อราชการของฝ่าย
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุวพร ทรัพย์มิตร

พนักงานธุรการ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) งานถ่ายเอกสารของ สสก.2 รบ.
2) ควบคุมการลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสก.2 รบ.
3) การอนุมัติเดินทางไปราชการ และขึ้นป้ายการไปราชการ การลา
4) สรุปงบเดือนวันทำการพร้อมรายงานงบเดือน งบปีวันทำการ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม

เจ้าพนักงานธุรการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสก.๒ รบ. (คนที่ 4) ในส่วนของ
– งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงาน และสรุปรายงานประจำปี
– ควบคุมและจัดสรรการใช้รถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์
– งานการจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่าย
– ตารางการใช้รถยนต์ราชการ
2) งานธุรการ ในส่วนงานเลขานุการ ผอ.สสก.2 รบ.
– ตรวจทานหนังสือราชการเพื่อเสนอ ผอ.สสก.2 รบ. พิจารณา
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุชาติ หุ้นเอี่ยม

พนักงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณศาลพ่อปู่จนถึงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงมะนาว) และทิศตะวันตกจรดพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ทิศตะวันออกจรดแปลงชะอมริมแม่น้ำแม่กลอง
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชัดชัย เที่ยงทัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

งานที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณป้อมยาม ดูแล
ทรัพย์สินของ สสก.2 รบ. ดูแลอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม
อาคารโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

พนักงานจ้างเหมา (รักษาความปลอดภัย)

งานที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณป้อมยาม ดูแล
ทรัพย์สินของ สสก.2 รบ. ดูแลอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม
อาคารโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางกำปั่น ปานทอง

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)

งานที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล จัดเก็บ รักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่สำนักงาน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจะต้องอยู่ประจำ ณ สำนักงานตลอดเวลา
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายมาก ฟักทับ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) ขับรถยนต์ราชการในกรณีที่ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ราชการ
แต่ละคันไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2) รับผิดชอบบริเวณศาลพ่อปู่หัวเกาะ ศาลทหาร ศาลพระภูมิ จนถึงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงมะนาว) และทิศตะวันตกจรดพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ทิศตะวันออกจรดแนวชะอมริมแม่น้ำแม่กลอง (คนที่ 2 )
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายเมธี นวลลักษณ์

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ – 5513 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ – 659 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

ว่าง

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

งานที่รับผิดชอบ
1) รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข – 4270 รบ.
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางทชาอร ลิมังกูร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานที่รับผิดชอบ
1) บริหารงานโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม
2) ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม
3) ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชและวิสาหกิจชุมชน
4) วางแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการผลิตพืช
5) ประสานการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวขจิตรา โผดโผน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

  1. รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (คนที่ 2)
  2. ประสานงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. งานมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP), เกษตรอินทรีย์
  4. งานกล้วยไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(ว่าง)

(ว่าง)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบงาน

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2) งานวิจัยร
3) การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Zoning)
– การบริหารจัดการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่
4) โครงการพระราชดำริ
– โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5) ตลาดเกษตรกร
6) การจัดกระบวนการทำงาน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
2) โครงการพระราชดำริ
– คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
– อุทยาน ร.2
3) พืชสมุนไพร พืชผัก
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปรียาภรณ์  อุ่นศิริ

นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1) จัดทำแปลงขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มายังแปลงส่งเสริมการเกษตรที่ดูแล รวมทั้งศึกษา ทดสอบ พืชที่ดำเนินการเพื่อประยุกต์และขยายผลสู่เกษตรกร
2) พัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการดินในหมู่บ้านบริเวณโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3) พัฒนาเทคโนโลยีในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4) จัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาทดสอบรูปแบบเพื่อประยุกต์และขยายผลสู่เกษตรกร
5) ศึกษาองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวประจุพร นาควิมล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานด้านการจัดการดินปุ๋ย และโครงการที่เกี่ยวข้อง
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว พืชไร่
3) การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
4) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
5) งานการควบคุมภายในกลุ่ม
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายจิรวัฒน์ สืบโดด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1) งานตลาดเกษตรกร
2) งานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
3) ระบบน้ำ/งานชลประทาน
4) งานไม้ผล
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวศรีนัดดา บำเพ็ญผล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน
– ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุวพร ทรัพย์มิตร

พนักงานธุรการ ระดับ ส2

งานที่รับผิดชอบ
1) งานถ่ายเอกสารของ สสก.2 รบ.
2) ควบคุมการลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสก.2 รบ.
3) การอนุมัติเดินทางไปราชการ และขึ้นป้ายการไปราชการ การลา
4) สรุปงบเดือนวันทำการพร้อมรายงานงบเดือน งบปีวันทำการ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในงานของกลุ่มงาน
2) ควบคุม กำกับ ดูแล จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
3) ควบคุม กำกับ ดูแล การประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
4) ควบคุม กำกับ ดูแล การประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
5) ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชกา
6) ควบคุม กำกับ ดูแล การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำปรึกษา แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
7) ควบคุม กำกับ ดูแล การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววันดี แสนประสิทธิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

1) รักษาการ ผอ.กยศ. คนที่ 1

2) ระบบส่งเสริมการเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

3) งานแผนงานโครงการของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) งานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operrator และงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5) งานขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

1) รักษาการ ผอ.กยศ. คนที่ 2

2) งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

– นำร่องเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศพก.

– ส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรกร

– งานระบบเกษตรอัจฉริยะ/เกษตรแม่นยำสูง

3) งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

4) งานส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืน

6) ควบคุม ดูแล และกำกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน (ปฏิบัติงานร่วม)

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวณัตฐา พลเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

1) การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร

2) การขับเคลื่อนงานวิจัยของหน่วยงาน และประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร

3) การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต

4) ระบบการให้บริการของสำนักงานในระดับภูมิภาคแบบสำนักงานอัจฉริยะ(Smart Office)

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2) งานด้านผลิตสื่อสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตร

3) ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

4) ควบคุม ดูแล และกำกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน

5) งานภูมิสารสนเทศและรวบรวมฐานข้อมูลที่สำคัญในระดับเขต

6) กำกับดูแลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

7) งานขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด สสก.2 รบ.(ปฏิบัติงานร่วม)

8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสันติ วังวารี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน

1) งานประชาสัมพันธ์และการแสดงนิทรรศการงานส่งเสริมการเกษตร

2) การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมละพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

3) ตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4) การจัดทำรายงานประจำปี

5) การช่วยเหลือเกษตรกรและภัยธรรมชาติ

6) ควบคุม ดูแล และกำกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของน่วยงาน (ปฏิบัติงานร่วม)

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุพิชชา ไหมสมบุญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

1.) งานประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร

2) งานวิจัยและวิชาการ ประสานงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

3) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R 2 R )

4) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร e-Project

5) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (RBM)

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางณัฐธิดา เสียงสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเกษตร

งานที่รับผิดชอบ

1) รับผิดชอบงานธุรการของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2) ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองหนังสือของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

3) จัดทำรายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

4) รวบรวมแผนรายสัปดาห์

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

นางสาวมีนา เพ็งเจริญ

ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
2) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของบุคคลเป้าหมาย
3) บริหาร กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในเขตรับผิดชอบ
4) บริหาร กำกับ ดูแล การจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม/ฝ่ายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
5) ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ
6) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
7) ควบคุมกำกับ ดูแลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในโครงการประจำปี คือ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายนพรุจ หินอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
2.งานพัฒนาองค์กร กิจกรรม 5ส
3.งานติดตามและประเมินผล
4.การจัดการความรู้ (Unit School) (รับผิดชอบร่วม)
5.ยุทธศาสตร์กลุ่ม
6.พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
7.ประกวดองค์กร บุคคล สถาบัน (รับผิดชอบร่วม)

จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์ ปูไลอารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ
1. ผลิตบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
2. ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
3. ประชาสัมพันธ์การอบรม
4. งานทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม
5. ควบคุมภายในกลุ่ม
6. สารบรรณกลุ่ม
7. รายงานแผน/ผลกลุ่ม
8. ประชุมกลุ่ม
9. ศึกษาวิจัยด้านพัฒนาบุคลากร (รับผิดชอบร่วม)
10.ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม (รับผิดชอบร่วม)

นางสาวสุนันท์ทา กาทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำข้อมูลผู้สมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารของกรม/กระทรวง
2. งานศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
3. งานฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
4. งานยุทธศาสตร์กลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)
5. งานพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (รับผิดชอบร่วม)
6. ตัวชี้วัดกลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)

ว่าง

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ
1. งานจัดการความรู้ (Unit School) (รับผิดชอบร่วม)
2. งานพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (รับผิดชอบร่วม)
3. งานจัดทำตัวชี้วัดกลุ่ม
4. งานประกวดองค์กร/บุคคลดีเด่น/สถาบันดีเด่น

นางนวลวรรณ พวงประยงค์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

งานที่รับผิดชอบ
1) งานรวบรวมฐานข้อมูลที่กลุ่มงานรับผิดชอบ
2) ร่วมปฏิบัติงานในการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference
3) งานธุรการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
4) บันทึกแผน–ผลของกลุ่ม
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาภารกิจและการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2) บริหารจัดการงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
3) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4) ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กร เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ

1) งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

2) งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

3) งานเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

4) งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่ม

5) งานวิจัยของกลุ่ม

6) งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของกลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

1) รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (คนที่ 2)

2) งานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกม.)

3) งานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร

4) งานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3 ก)

5) งานวิจัยของกลุ่ม

6) งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของกลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

1) งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2) งานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เยาวชนเกษตร

3) งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม

4) งานประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่นของหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร

5) งานวิจัยของกลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)

6) งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของกลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายไกรศร แจ่มจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

1) 1) งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2) งานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกม.)

3) งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของกลุ่ม (รับผิดชอบร่วม)

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสริตา อยู่สวัสดิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1) งานสารบรรณของกลุ่ม (งานรับ-ส่งหนังสือราชการ, งานคัดแยกหนังสือราชการ, งานเก็บรักษาหนังสือราชการ)

2) งานประสานการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่ม

3) รวบรวมแผนและผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม

4) ร่วมปฏิบัติงานในด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา ของกลุ่ม

5) บันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม/จัดทำรายงานการประชุมกลุ่ม

6) วางแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในบริเวณรับผิดชอบของกลุ่ม

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย