ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สสก.2 รบ.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล

ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

งานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการสำนักงาน

นางสาวพัชรี กมลสัตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ
1) ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยพัสดุของ สสก.2 รบ.
2) วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงานและงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
3) บริหารจัดการสำนักงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ควบคุมการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5) งานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ประหยัดพลังงาน และควบคุมการใช้กระดาษ
6) ควบคุมการจัดทำทะเบียนตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
7) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
8) งานที่เป็นข้อพิพาทด้านที่ดิน งานสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
9) งานการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน ช่วยราชการ รักษาการ และการเลื่อนระดับ
10) งานการประชุมของหน่วยงาน
11) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในงานของกลุ่มงาน
2) ควบคุม กำกับ ดูแล จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
3) ควบคุม กำกับ ดูแล การประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
4) ควบคุม กำกับ ดูแล การประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
5) ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชกา
6) ควบคุม กำกับ ดูแล การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำปรึกษา แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
7) ควบคุม กำกับ ดูแล การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมีนา เพ็งเจริญ

ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
2) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของบุคคลเป้าหมาย
3) บริหาร กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในเขตรับผิดชอบ
4) บริหาร กำกับ ดูแล การจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม/ฝ่ายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
5) ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ
6) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
7) ควบคุมกำกับ ดูแลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในโครงการประจำปี คือ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางทชาอร ลิมังกูร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานที่รับผิดชอบ
1) บริหารงานโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม
2) ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม
3) ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชและวิสาหกิจชุมชน
4) วางแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการผลิตพืช
5) ประสานการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาภารกิจและการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2) บริหารจัดการงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
3) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4) ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กร เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกษตรจังหวัด 8 จังหวัด

นายประสาน ปานคง

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ศิริชัย เลี้ยงอำนวย

เกษตรจังหวัดนครปฐม

นายวันชัย นิลวงศ์

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ว่าที่ร้อยตรีอาณัติ หุ่นหลา

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล

เกษตรจังหวัดราชบุรี

นางสมพิส ทองดีนอก

เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ว่าง

ว่าง

เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ์

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี
(ว่าง)

(ว่าง)

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

นายวีระศักดิ์ สุขทอง

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุพัฒน์ กลัดเดช

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

นายเขมชาติ ปัญจมทุม

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดเพชรบุรี