ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สสก.2 รบ.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล

ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

งานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการสำนักงาน

นางสาวพัชรี กมลสัตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 5)

1.2 ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วยพัสดุของหน่วยงาน

1.3 ทำหน้าที่ Company User Authorizer ของหน่วยงาน

1.4 วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงานและงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

1.5 บริหารจัดการสำนักงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 ควบคุมการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.7 ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท ของหน่วยงานและหน่วยงานในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

1.8 งานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ประหยัดพลังงาน

1.9 ควบคุมการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (กพ. 7) ตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

1.10 ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

1.11 งานที่เป็นข้อพิพาทด้านที่ดิน งานสืบหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ

1.12 งานการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน ช่วยราชการ รักษาการและการเลื่อนระดับ

1.13 งานสรรหา, การจ้าง, การเลิกจ้างพนักงานราชการ

1.14 งานการประชุมของหน่วยงาน

1.15 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.16 ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 2)

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในงานของกลุ่มงาน

1.3 ควบคุม กำกับ ดูแล จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ

1.4 ควบคุม กำกับ ดูแลการประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ

1.5 ควบคุม กำกับ ดูแลการประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

1.7 ควบคุม กำกับ ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

1.8 ควบคุม กำกับ ดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

1.9 ควบคุม กำกับ ดูแลการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

1.10 ควบคุม กำกับ ดูแลภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรตามบทบาท Chief of Operator และ Operation Team

1.11 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมีนา เพ็งเจริญ

ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 3)

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรในเขตรับผิดชอบ

1.3 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของบุคคลเป้าหมาย

1.4 บริหาร กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ

1.5 ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ

1.6 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร

1.7 ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการประจำปีทุกโครงการ

1.8 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางทชาอร ลิมังกูร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 1)

1.2 บริหารงาน โครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม

1.3 ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม

1.4 ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช

1.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการผลิตพืช

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

งานที่รับผิดชอบ

1.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (คนที่ 4)

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม

1.3 บริหาร กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม

1.4 ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนางานส่งเสริมและการพัฒนาผู้นำเกษตรกรการพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

1.5 วางแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการพัฒนาผู้นำเกษตรกร การพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

1.6 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกษตรจังหวัด 8 จังหวัด

นายประสาน ปานคง

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าง

ว่าง

เกษตรจังหวัดนครปฐม
ว่าง

ว่าง

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ว่าง

ว่าง

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ว่าง

ว่าง

เกษตรจังหวัดราชบุรี

นางสมพิส ทองดีนอก

เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

นายอำนาจ โสรถาวร

เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

นายวันชัย นิลวงศ์

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ์

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี

นายคงกฤช อินทแสน

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

นายวีระศักดิ์ สุขทอง

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุพัฒน์ กลัดเดช

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

นายเขมชาติ ปัญจมทุม

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดเพชรบุรี