Menu Close

ผู้บริหาร สสก.2 รบ.

นายมงคล จอมพันธ์

นายมงคล จอมพันธ์

ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

งานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการสำนักงาน

น.ส.พัชรี กมลสัตย์

น.ส.พัชรี กมลสัตย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ
1) ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยพัสดุของ สสก.2 รบ.
2) วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานรับส่งหนังสือ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงานและงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
3) บริหารจัดการสำนักงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ควบคุมการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5) งานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ประหยัดพลังงาน และควบคุมการใช้กระดาษ
6) ควบคุมการจัดทำทะเบียนตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
7) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
8) งานที่เป็นข้อพิพาทด้านที่ดิน งานสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
9) งานการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน ช่วยราชการ รักษาการ และการเลื่อนระดับ
10) งานการประชุมของหน่วยงาน
11) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในงานของกลุ่มงาน
2) ควบคุม กำกับ การศึกษาวิจัย ทดสอบ ของสำนักงาน และหน่วยงานในกำกับ
3) ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง
4) กำกับ ดูแล ภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operator และ Operation Team
5) ควบคุม กำกับ ดูแล ภาพรวมระบบสารสนเทศขององค์กร
6) ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด
7) ควบคุม กำกับ ดูแล การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง

นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานที่รับผิดชอบ
1) บริหารงานโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่ม
2) ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษางานของกลุ่ม
3) ประสานหน่วยงานวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชและวิสาหกิจชุมชน
4) วางแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถในการด้านการผลิตพืช
5) ประสานการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอรรถพร   จินดามณี

นายอรรถพร จินดามณี

ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
2) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของบุคคลเป้าหมาย
3) บริหารจัดการ กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร เกษตรกรผู้นำและสถาบันเกษตรในเขตรับผิดชอบ
4) ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ
5) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
6) ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการประจำปี คือ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสมพร แสงกลิ่น

นายสมพร แสงกลิ่น

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

งานที่รับผิดชอบ
1) ควบคุม กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาภารกิจและการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2) บริหารจัดการงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
3) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4) ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กร เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกษตรจังหวัด 8 จังหวัด

นายอัครภูมิ สมแสง

นายอัครภูมิ สมแสง

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน

เกษตรจังหวัดนครปฐม
นายวันชัย นิลวงศ์

นายวันชัย นิลวงศ์

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายชาญณรงค์ พวงสั้น

นายชาญณรงค์ พวงสั้น

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล

เกษตรจังหวัดราชบุรี
ศิริชัย เลี้ยงอำนวย

ศิริชัย เลี้ยงอำนวย

เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
นายอาคม  ศรีประภาพงศ์

นายอาคม ศรีประภาพงศ์

เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายไพฑูรย์ รื่นสุข

นายไพฑูรย์ รื่นสุข

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ์

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ์

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี
นายคำรณ มะปรางหวาน

นายคำรณ มะปรางหวาน

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)
นายวีระศักดิ์ สุขทอง

นายวีระศักดิ์ สุขทอง

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี
นายธัชกร นุชประเสริฐ

นายธัชกร นุชประเสริฐ

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร
นายเขมชาติ ปัญจมทุม

นายเขมชาติ ปัญจมทุม

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดเพชรบุรี