ฐานข้อมูลที่สำคัญ

ฐานข้อมูลภายในปี 2564

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี 2564สถิติการปลูกพืชข้อมูล แปลงใหญ ปี2564ข้อมูล ศพก. ปี2564ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเขต2 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพงานวิจัย และ R2R