สมุดเยี่ยม

ข้อร้องเรียน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดช่องทางสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการรับการบริการ และข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยท่านสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง ได้แก่

	 
ทางจดหมาย จ่าหน้าถึง ฝ่ายรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
             สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
             (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 50/1 หมู่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ทางโทรศัพท์ โทรสาร  โทรศัพท์ 0-3221-1922 หรือ โทรสาร 0-3220-1568
 
ทางอีเมล์      wdoae@doae.go.th

สมุดเยี่ยม

[gwolle_gb]