ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสก.2 จ.ราชบุรี

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

   • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
   • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
   • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
   • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
   • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
   • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
   • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
   • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)