Menu Close

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

นายสุพัฒน์ กลัดเดช ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 10 กันยายน 2563

นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีนายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดย นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ

2563 07 29 ระวิวรรณ เยาวมาลย์ จัดอ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพ้ฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่3และการศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ ปี 2563