Menu Close

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สสก.2 รบ. มอบหมาย นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวปฎิบัติในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ณ.โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมวางแผนการจัดการพื้นที่ดำเนินงานวิจัย และติดตามการควบคุมแมลงวันผลไม้กับกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมวางแผนการจัดการพื้นที่ดำเนินงานวิจัย และติดตามการควบคุมแมลงวันผลไม้กับกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี

สสก.2รบ.มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง อบรมการวาดแปลงให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563