Menu Close

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร มอบหมายให้ จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์ ปูไลอารีย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน (Unit School) ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง “การประเมินผลโครงการ”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 ณ สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ติดตามการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ เทศบาลตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในโครงการ Survey of Food Waste in Processing, Distribution and Retail in Micro, Small and Medium – Enterprises

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนการบูรณาการในพื้นที่ ณ.ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลใน โครงการ Survey of Food Waste in Processing, Distribution and Retail in Micro, Small and Medium – Enterprises