Menu Close

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ เข้าร่วมติดตามการจัดงาน “สาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผาและรณรงค์งดการเผาในพื้นที่การเกษตร” ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี จัดประชุมคณะทำงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี (แทน ผอ.สสก.2 จ.ราชบุรี) เข้าร่วมประชุม

วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลางและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มกราคม 2562 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ เขต 3-4 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่15 มกราคม 2562 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

73

วันที่ 10-11 มกราคม 2562 เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ตำบลปิล๊อค อำเภอทองผาภูมิ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

71

วันที่ 10 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม